HomeVoorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Spaarprogramma commercialreview.nl

1 BEVESTIGING EN ACCEPTATIE

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door commercialreview en zijn van toepassing op het gehele spaarprogramma aangeboden op de internetsite van commercialreview: commercialreview.nl

1.2 Het lidmaatschap van het commercialreview spaarprogramma komt tot stand door het online opgeven van email-adres, voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum. Op het lidmaatschap van het spaarprogramma zijn deze algemene voorwaarden en condities van toepassing.

1.3 Commercialreview.nl leden kunnen commercialcoins verdienen door het invullen van vragenlijsten over specifieke commercials. De hoogte van de beloning in commercialcoins staat vermeldt bij de specifieke commercial.

1.4 Commercialreview behoudt zich het recht voor om aan haar leden e-mails te sturen over het informeren van het verdiende commercialcoins saldo, bevestigingen van orders of transacties en informatie of mededelingen over administratieve zaken.

1.5 Commercialreview is niet verplicht aan haar leden een specifiek aantal e-mails te sturen of anderzijds aan haar leden een specifiek aantal mogelijkheden te bieden voor het verdienen van commercialcoins.

1.6 Commercialreview behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en condities te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 2 dagen na bekendmaking op de commercialreview internetsite, of op een ander tijdstip, als in de bekendmaking vermeld.

 

2 VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

2.1 Leden garanderen de juistheid en volledigheid van de door hen bij registratie en gedurende hun lidmaatschap verschafte informatie en gegevens.

2.2 Het is een individuele deelnemer niet toegestaan meer dan één lidmaatschap af te sluiten. Commercialreview accepteert maximaal één actief email-adres per individu per lidmaatschap. Het is mogelijk dat leden een tweede emailadres aan commercialreview te verstrekken. In dat geval gebruikt commercialreview het tweede email-adres alleen om haar leden te bereiken in geval het eerste emailadres niet meer werkt.

2.3 Alleen personen van 16 jaar of ouder en woonachtig in Nederland en in het bezit van een Nederlandse bankrekening mogen deelnemen aan het commercialrview programma. Ondernemingen en/of rechtspersonen (BV’s, NV’s, Stichtingen, Verenigingen etc.) zijn uitgesloten van deelname.

2.4 Elke poging van een lid om het commercialreview systeem of programma te manipuleren, door het verschaffen van onjuiste informatie of anderszins, kan resulteren in het volledige verlies van zijn of haar commercialcoins (punten) en onmiddellijke beëindiging van zijn of haar lidmaatschap.

2.5 Commercialcoins (punten) kunnen alleen worden ingewisseld op de website commercialreview.nl en volgens de daar vermelde voorwaarden.

2.6 De commercialcoins (punten) zijn niet overdraagbaar en komen te vervallen bij overlijden van het lid.

2.7 Leden moeten tenminste 1.000 commercialcoins hebben verdiend voordat tot inwisseling van de commercialcoins (punten) voor beloningen kan worden overgegaan. Commercialreview behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder nadere vooraankondiging de voorwaarden en procedures voor het inwisselen van commercialcoins (punten) voor waardebonnen of andere beloningen te wijzigen.

2.8 Leden zullen ervoor zorgdragen dat de door hen opgegeven persoonlijke informatie altijd juist, volledig en actueel is en zijn verplicht wijzigingen daarop door te geven op de commercialreview internetsite. Indien een lid in gebreke blijft zijn persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel te houden, is commercialreview gerechtigd het lidmaatschap van het spaarprogramma te beëindigen. Commercialreview behoudt zich het recht voor in dat geval gespaarde commercialcoins (punten) te laten vervallen.

2.9 Na het einde van het jaar waarin de commercialcoins (punten) zijn verdiend, zijn deze nog twee jaar geldig. Bijvoorbeeld: commercialcoins (punten) die in september 2019 zijn verdiend, vervallen op 31 december 2021.

2.10 Commercialcoins (punten) die voor beloningen ingewisseld worden, zullen van het totaal aantal gespaarde commercialcoins (punten) worden afgetrokken op het moment dat beloning is gekocht en bevestigd.

2.11 Eenmaal ingewisselde commercialcoins (punten) kunnen niet worden teruggewisseld.

2.12 Commercialreview heeft het recht het lidmaatschap van het spaarprogramma te beëindigen of inwisselmogelijkheden te beperken wanneer een lid gedurende 12 aaneengesloten maanden geen gebruik heeft gemaakt van het spaarprogramma (inactieve leden). Hieronder wordt onder andere verstaan: het niet bezoeken van de commercialreview website, verstuurde e-mails niet lezen, het persoonlijk profiel niet volledig en actueel houden, het niet reageren op e-mails etc. Commercialreview zal, voordat tot beëindiging van het lidmaatschap wordt overgegaan, het lid hierover informeren en het lid alsnog in de gelegenheid stellen en zelfs stimuleren om weer actief te worden.

3 PRIVACY STATEMENT

Commercialreview garandeert de privacy van haar leden en zal het emailadres in combinatie met eventueel andere persoonlijke gegevens die haar leden bij registratie hebben verstrekt niet aan derden ter beschikking stellen. Een uitgebreide uitleg over het privacy beleid van commercialreview is opgenomen op de Privacybeleidpagina op commercialreview.nl.

4 AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Deelname aan het spaarprogramma is voor eigen risico van het commercialreview-lid.

4.2 Commercialreview garandeert niet dat het spaarprogramma ononderbroken en van onbeperkte duur is en vrij is van gebreken of fouten. Tevens geeft commercialreview geen garantie over de resultaten die leden kunnen bereiken door aan het commercialreview spaarprogramma deel te nemen.

4.3 De aansprakelijkheid van commercialreview voor schade die een lid lijdt doordat commercialreview of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen in het kader van het spaarprogramma of in verband met de uitvoering daarvan een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van commercialreview of haar leidinggevend personeel.

4.4 Commercialrevirw is niet gehouden haar verplichtingen uit het spaarprogramma na te komen in het geval van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadig of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van commercialreview of enige derden die diensten aan commercialreview leveren, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie commercialreview op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappijen, volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van commercialreview liggen, communicatieverbindingen of apparatuur van commercialreview of van derden die diensten aan commercialreview leveren.

4.5 Commercialreview is bevoegd het commercialreview spaarprogramma in geval van overmacht te beëindigen. Deze beslissingsbevoegdheid komt commercialreview ook toe in geval van tijdelijke overmacht.

4.6 Commercialreview is niet aansprakelijk voor schade van het lid als gevolg van aanspraken en heffingen van derden, met inbegrip van overheden en autoriteiten, in verband met de door commercialreview verrichte diensten en gedane uitkeringen.

 

5 DEELNAME IN PROMOTIES VAN ADVERTEERDERS EN SPONSORS

De correspondentie met en/of participatie in de promoties van commercialreview adverteerders en sponsors wordt geacht tussen het commercialreview lid en de desbetreffende adverteerder en sponsor plaats te vinden.

6 DIENSTEN VAN DERDEN

6.1 Om de toegevoegde waarde van het spaarprogramma voor haar leden te vergroten behoudt commercialreview zich het recht voor om afgegeven persoonlijke data van leden te vergelijken met gegevensbestanden van derden voor gegevensverificatie en analysedoeleinden.

6.2 Deze derde partijen zullen volledig gebonden zijn aan hetgeen in het commercialreview Privacybeleid staat vermeld.

6.3 Commercialreview garandeert dat zij derden aan wie gegevens van leden worden verstrekt, volledig zal binden aan de privacy voorwaarden als aangegeven onder privacy beleid.

 

7 BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

7.1 Zowel commercialreview als het lid mogen te allen tijde met of zonder opgaaf van redenen het individuele lidmaatschap in het spaarprogramma beëindigen. De rechten van leden vervallen op het moment dat het lidmaatschap wordt beëindigd.

7.2 Beëindiging van het lidmaatschap door commercialreview geschiedt door mededelingen daartoe aan het lid per email, of reguliere post. De beëindiging van het lidmaatschap door een lid geschiedt door een verzoek tot beëindiging via de commercialreview-internetsite in te dienen en te versturen. De beëindiging door een commercialreview-lid treedt pas in werking vanaf het moment dat het lid hiervan een bevestiging van commercialreview heeft ontvangen.

8 NIET OVERDRAAGBAARHEID LIDMAATSCHAP

8.1 Het lidmaatschap in het commercialreview spaarprogramma is niet overdraagbaar.

8.2 Het lidmaatschap eindigt bij overlijden van het lid.

9 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten, met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van de commercialreview-website (waaronder foto’s, afbeeldingen, tekst, geluid en ander materiaal of afbeeldingen, berichten van sponsors, advertenties en boodschappen, van commercialreview of commercialreview sponsors of adverteerders), alsmede met betrekking tot daarbij gebruikte software berusten bij commercialreview, de sponsors of adverteerders.

9.2 Leden zullen krachtens het spaarprogramma verstuurde e-mails niet aan derden doorsturen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van commercialreview. Commercialreview aanbiedingen zijn specifiek voor en behoren bij het lidmaatschap van commercialreview.

10 BERICHTGEVING

Alle mededelingen betreffende commercialreview geschieden per email, reguliere post of op de commercialreview website.

11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de betrekkingen tussen het commercialreview-lid en commercialreview is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen het commercialreview-lid en commercialreview worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Rotterdam, dan wel ter keuze van commercialreview, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van het commercialreview -lid.

12 SLOTBEPALINGEN

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst tussen commercialreview en het commercialreview-lid ongeldig en/of onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige/onafdwingbare bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen gestalte wordt gegeven.